Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringsuppdrag att uppmärksamma Demokratin 100 år

Publicerad

I år är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. För att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och stärka demokratin för framtiden genomför regeringen en nationell satsning och har gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser.

I regeringens nationella demokratistrategi understryks/betonas vikten av att demokratin behöver främjas, förankras och försvaras. Främjas för att fler ska vara delaktiga i demokratin, förankras för att fler ska förstå och praktisera demokratin och försvaras för att fler ska stå upp för demokratin.

- Vi har inte minst i ljuset av coronapandemin kunnat se hur demokratin behöver stärkas. Det demokratiska samtalet behöver nå fler och vi behöver förbättra förutsättningarna att delta i allt från debatter till beslutsfattande eftersom demokratin rör oss alla. Det handlar också om att öka medie- och informationskunnigheten, bedriva förebyggande arbete mot hot och hat mot journalister och förtroendevalda och att stärka ungas deltagande i demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

I regleringsbrev för 2021 har regeringen gett flera myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter och insatser för att uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket och dess värden. I satsningen ingår uppdrag till Boverket, Filminstitutet, Forum för levande historia, Försvarsmakten, Institutet för språk och folkminnen, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för press, radio och tv, Myndigheten för tillgängliga medier, och Riksantikvarieämbetet. Uppdrag har även givits till Myndigheten för delaktighet att öka kunskapen om hur förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratin har förändrats historiskt och till Myndigheten för stöd till trossamfund att genomföra utbildningsinsatser som ska stärka samfundens arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Fakta:
Med anledning av regeringens nationella satsning för att stärka demokratin har regeringen tidigare fattat ett antal beslut om demokratifrämjande åtgärder och insatser under 2020 och 2021:

- Fortsatta uppdrag till Statens medieråd att verka för ökad medie- och informationskunnighet.

- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska stärka förutsättningar för unga att delta i demokratin samt fördela medel till organisationer i det civila samhället för insatser som stärker demokratin.

- Forum för levande historia ska ta fram pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin mer motståndskraftig.

- Kriminalvården ska verka för ökad kunskap om demokratin bland intagna på anstalter och häkten.

- Statens institutionsstyrelse ska genomföra insatser i sin skolverksamhet som ökar kunskapen om demokratin.

- Stockholms universitet ska anordna demokratidagar som stärker gymnasieelevers kunskaper om demokratin.

- Sametinget ska genomföra insatser som bidrar till att stärka särskilt unga samers möjligheter att delta aktivt i demokratin.

- Barnombudsmannen ska stärka barns kunskaper om demokratiska rättigheter.

- Linnéuniversitetet ska genomföra insatser riktade till journalister för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.

- Totalförsvarets forskningsinstitut ska kartlägga våldsbejakande extremistisk propaganda, hot och hat som sprids via internet och sociala medier.

- Brottsförebyggande rådet ska genomföra Politikernas trygghetsundersökning avseende 2020, Länsstyrelsen i Jönköpings län att kartlägga och analysera utmaningar på demokratiområden i landets olika län.

- Sveriges Kommuner och Regioner har beviljats medel för att fortsätta stödja och utveckla kommuners och regioners arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.

- Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner har ingått en överenskommelse om samverkan för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

- Beslut om en kommitté som ska planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. 

Rättelse

Rättelse av tidigare formulering i pressmeddelandet. Korrekt formulering är att det i år är 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen.

Presskontakt

Desha Svenneborg
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.