Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen ger Sida uppdrag att ta fram ett underlag för en ny, förstärkt strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med Afrika söder om Sahara.

Publicerad

Regeringen beslutar idag om ett uppdrag till Sida att ta fram ett underlag för en ny, förstärkt strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med Afrika söder om Sahara för perioden 2022-2026. Sidas förslag ska utgå från en volym om 2,5-3 miljarder kronor totalt. Fokus för den nya strategin ska ligga på ett stärkt ramverk för SRHR, ökad tillgång till SRHR-interventioner, stärkta kunskaper om SRHR, förändrade sociala normer och ett stärkt ansvarsutkrävande. Ett särskilt fokus ska läggas på de mest eftersatta områdena och de mest utsatta grupperna, inte minst hbtqi-personer.

Nuvarande strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara gäller för perioden 2015–2021 och omfattar ca 460 miljoner kronor per år. Bristande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hindrar människor från att delta fullt ut i samhället och har tydliga jämställdhetsaspekter. Trots framsteg på vissa områden är bristerna inom SRHR fortsatt stora inom bl.a. arbetet att motverka sexuellt och könsrelaterat våld, hiv-prevention, tillgången till säker och laglig abort, sex- och samlevnadsundervisning och sexuella rättigheter för ungdomar och hbtqi-personer. Samtidigt har SRHR blivit allt mer politiserat i regionen. Till det kommer Covid-19 pandemin, som har haft allvarliga konsekvenser även på SRHR-området. Tillgången till moderna preventivmedel, säker och laglig abort samt sex- och samlevnadsundervisning har försämrats. Barnäktenskap och sexuellt och könsrelaterat våld, inklusive könsstympning ökar.

 

Det är få andra givare som har ett omfattande stöd på SRHR-området i Afrika söder om Sahara. Det gör att Sverige har ett tydligt mervärde. Sidas underlag för den nya strategin ska utgå från en ökad volym jämfört med den nuvarande strategin; ca 500 – 600 miljoner kronor per år för perioden 2022–2026.

-          Brister i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en av de grundläggande orsakerna till fattigdom i Afrika söder om Sahara. SRHR-frågorna har blivit allt mer politiserade i regionen, och pandemin har samtidigt lett till ökade brister på SRHR-området. Sverige har en viktig roll i att stärka kvinnors och mäns, flickors och pojkars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Afrika söder om Sahara – som en av få givare på området kan vårt bistånd göra skillnad, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.