Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Barns rättigheter ska få större plats i stadsutvecklingen

Publicerad

Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Det här vill regeringen ändra på och har därför vidtagit ett flertal åtgärder som alla syftar till ett större genomslag för barns rättigheter.

  • Boverket får i uppdrag att ta fram en vägledning om hur FN:s barnkonvention kan tillämpas vid fysisk planering enligt plan- och bygglagen och stadsutveckling. Vägledningen ska innehålla exempel på hur barnrättsperspektivet kan tillföras och tillgodoses genom hela planeringskedjan och målgruppen är kommuner, regioner och länsstyrelser.
  • Ett förslag från Boverket remitteras och handlar om att ändra lagstiftningen inom ramen för plan- och bygglagen så att kommuner ska kunna ställa bindande krav på kvalitet, placering och storlek på friytor för lek och utevistelse. Det handlar om skolgårdar och utegårdar vid fritidshem, skolor, förskolor och liknande verksamheter. Idag är det alltför otydligt och svårt att ställa den här typen av krav och resultatet blir ofta att barns ytor blir nedprioriterade. (länk till förslaget som remitterats)
  • Rapporten Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering publiceras. Det är en kartläggning och analys av metoder och verktyg som används för att kunna visa på och värdera sociala värden i fysisk planering enligt plan- och bygglagen och i stadsutveckling. Rapporten konstaterar bland annat att kortsiktiga ekonomiska kalkyler får alltför stort utrymme. Enligt rapporten finns ett behov av att stärka kompetensen, vidareutveckla verktyg och metoder, liksom att stärka forskning och innovation om och för social hållbarhet i fysisk planering och stadsutveckling.

De två första åtgärderna som nämns ovan svarar delvis mot rekommendationerna i rapporten, men mer kommer att behöva göras. Barnvänliga och hållbara städer är en prioriterad fråga och är också del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Presskontakt

Henrik Jalalian
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Lina Martinson
Kansliråd/ Avdelningen för samhällsplanering och bostäder
Telefon 08-405 36 48
e-post till Lina Martinson, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.