Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stärkande av länders sjukvårdskapacitet genom stöd till Världshälsoorganisationens Afrikakontor

Publicerad

Sverige ökar sitt stöd till Världshälsoorganisationen genom extra stöd till organisationens Afrikakontor (WHO AFRO), som nu uppgår till 100 miljoner kronor. Sverige bidrog 2020 med 50 miljoner, vilket nu kompletteras med ytterligare 50 miljoner kronor även för år 2021. Denna utbetalning, från ordinarie biståndsbudget, bidrar både till att stödja organisationens möjlighet att svara på den omedelbara pandemin och även agera för stärkta hälsosystem i framtiden.

Det övergripande målet med stödet är att bidra till ett stärkande av WHO:s arbete på landnivå i Afrika. Det handlar bland annat om kapacitetsutveckling samt stöd till prioriterade hälsoprogram utifrån landspecifika behov och analyser. Behovet att stärka WHO:s arbete på landnivå har tydligt uppmärksammats i ljuset av pandemin allteftersom svagheter i länders hälsosystem uppenbarats. Stärkt regional och nationell kapacitet och förmåga är en viktig komponent i arbetet för bättre global pandemiberedskap.

En genomgång av Världshälsoorganisationens arbete i Afrika utfördes förra året med hjälp av svenskt stöd. Genomgången visar på behovet av att stärka organisationens landkontor i Afrika. Det svenska stödet hjälper WHO AFRO att bygga vidare på slutsatserna från genomgången, och att inleda ett betydande förbättringsarbete. Processen att genomföra rekommendationerna inleddes under 2020, och fortsätter under 2021. Under nästa fas kommer samtliga 47 länder i WHO:s AFRO-region inkluderas i genomförandet.

”I tider där stort fokus ligger på att skapa en jämlik tillgång till vaccin är det viktigt att andra behov inte hamnar i skymundan. Det stöd som ges för att främja en globalt rättvis fördelning av vaccin får inte orsaka undanträngningseffekter på andra livsviktiga utvecklingsinsatser. Stödet till Världshälsoorganisationens Afrikakontor går dels till att stärka covid-19-responsen, men också till att stärka organisationen på lång sikt för att hjälpa människor uppnå en bättre hälsa. Regeringen står fast vid enprocentmålet och svarar upp mot de utmaningar vi ser i världen” säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

WHO har länge påpekat behovet av en god och tillgänglig vård i alla världens länder. ”Universell tillgång till hälso- och sjukvård och hälsosäkerhet är kusiner – två sidor av samma mynt. Utbrott av sjukdomar är oundvikliga, men epidemier är det inte. Starka hälsosystem är vårt bästa försvar för att förhindra att ett utbrott blir en epidemi”, sade WHO:s generalsekreterare redan 2017. Sveriges ökade stöd till Världshälsoorganisationens Afrikakontor bidrar till att stärka de globala hälsosystemen.

Presskontakt

Elina Jansson
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 5 februari 2021 till den 30 november 2021 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.