Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Budgetförslag för en bättre havs- och vattenmiljö

Publicerad

Regeringen stärker åtgärdsarbetet för havs- och vattenmiljön genom flera satsningar i budgetpropositionen för 2022. Bland dessa finns förstärkt fiskerikontroll, en utvärdering av ålförvaltningen och ett förslag till program för ersättning av ålfiskefångster. Regeringen fortsätter satsa på strandstädning och omhändertagande av uttjänta fiskeredskap och fritidsbåtar. För att säkra vattenmiljön, vattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen satsar regeringen på lokala vattenvårdsprojekt, regional och lokal vattenförsörjning och avancerad avloppsrening.

− Miljön i våra hav, sjöar och vattendrag är avgörande för livet i vattnet, men också för oss. Därför satsar nu regeringen på en rad åtgärder för att förbättra havsmiljön och säkra våra vattenresurser, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Samlad proposition om havsmiljön våren 2022

Miljömålsberedningens betänkande Havet och människan lämnades till regeringen i januari 2021. I budgetpropositionen för 2022 aviserar regeringen att en havsmiljöproposition kommer lämnas till Riksdagen under våren 2022 och föreslår samtidigt en satsning om drygt 100 miljoner kronor per år från och med år 2023 för att genomföra förslagen.

Regeringen aviserar nu att det från år 2023 kommer behövas resursförstärkningar om 60 miljoner kronor till kustlänsstyrelserna som har en nyckelroll i åtgärdsarbetet för kustvattenområdet. Därutöver satsar regeringen 35 miljoner kronor åren 2023–2025 på SGU till arbetet med marin kartering för att kunna säkerställa ett ändamålsenligt skydd för kust- och hav och för att kunna utveckla havsbaserade verksamheter som t.ex. vindkraft på ett hållbart sätt. Även Havs- och vattenmyndigheten får förstärkningar om 6 miljoner kronor från år 2023 för genomförande av propositionens åtgärder.

Fiskerikontroll och kameraövervakning

Regeringen föreslår att anslaget för Havs- och vattenmyndigheten ökas med 12,2 miljoner kronor för år 2022 för att förstärka den svenska fiskerikontrollen. Samtidigt föreslår regeringen att även Kustbevakningen, som har ansvar för den sjögående fiskerikontrollen, får förstärkning i samma syfte. Dessa satsningar behövs för att säkerställa att de fiskeregler som satts upp efterlevs.

Regeringen föreslår att anslaget för Havs- och vattenmyndigheten förstärks med 8 miljoner kronor per år 2022–2024 för att genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg för att se till att utkastförbudet efterlevs samt för det fortsatta arbetet med att införa nödvändiga regleringar avseende fiske, inklusive bottentrålning, för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden.

Stärkta åtgärder för att skydda ålen

Situationen för det europeiska ålbeståndet bedöms vara kritisk. Ett flertal åtgärder har vidtagits inom EU för att minska fisket. I Sverige finns det ett begränsat antal tillstånd kvar för ålfiske.

Regeringen föreslår nu att ett frivilligt program med ersättning för ålfiskefångster ska utformas. För detta ändamål förstärks anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljön med 6 miljoner kronor per år 2022-2024.

Regeringen föreslår också att en internationell utvärdering av svensk ålförvaltning genomförs och föreslår för detta ändamål en satsning med 3 miljoner kronor årligen 2022–2024.

Strandstädning, fiskeredskap och båtar

Det krävs ytterligare åtgärder för en hållbar användning av plast och för att sluta giftfria kretslopp genom att förebygga läckage av plast till miljön och städa upp och återvinna plasten som skräpar i miljön. Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år 2022-2024 avsätts för kommunernas arbete med strandstädning. Regeringen föreslår också en satsning om 20 miljoner kronor per år 2022-2024 för att samla in och återvinna uttjänta fiskeredskap och övergivna uttjänta fritidsbåtar.

Rening av läkemedel

− Vi måste värna vårt rena vatten eftersom det är en förutsättning för livet på jorden, inte minst när klimatförändringarna kan förvärra dricksvattenförsörjningen på vissa platser. Regeringen vill därför förlänga och förstärka arbetet med rening vattenskydd och dricksvattenförsörjning, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi.

Läkemedelsrester kan ha negativa effekter på vattenkvalitet och ekosystem och i förlängningen bidra till antibiotikaresistens hos människor. I Sverige når läkemedel främst ut i miljön genom avloppsvattnet. Att satsa på avancerad rening av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten bidrar därmed till att minska utsläppen. Regeringen vill öka takten i ombyggnaden av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen och föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2022 och 2023.

Förbättrad vattenmiljö och stärkt vattenförsörjning

Behovet av att förbättra vattenmiljön i våra sjöar, vattendrag och kustvatten är stort. Regeringen fortsätter därför att förstärka lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med 100 miljoner kronor år 2022, 150 miljoner kronor 2023 och 150 miljoner kronor 2024. LOVA-projekten leder bland annat till att minska övergödningen genom att minska tillförseln av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och kuster.

Regeringen anser att det är särskilt viktigt att trygga en säker dricksvattenförsörjning med anledning av klimatförändringarna. Regeringen föreslår nu en förstärkning och förlängning av länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjning och vattenskydd med 80 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024. Regeringen satsar också ytterligare 35 miljoner kronor från år 2022 på åtgärder för bättre vattenhushållning på bland annat Gotland.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Frida Färlin
Pressekreterare hos jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering Märta Stenevi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.