Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringen föreslår nya Natura 2000-områden

Publicerad

Regeringen föreslår att 26 nya områden blir Natura 2000-områden. Områdena ligger i Uppsala, Örebro, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.

Människans avtryck på naturen riskerar många arters livsvillkor och överlevnad. Regeringen prioriterar arbetet med att stärka och bevara den biologiska mångfalden på land och i vatten. Därför föreslår regeringen nu att 26 nya områden blir Natura 2000-områden. Bland regeringens förslag finns bland andra Getapulien i Örebro län, Utterdalen i Västmanlands län och Svanaträskmyran i Västerbottens län.

– Naturen påverkas av våra aktiviteter och just nu är stora mängder arter hotade, även i Sverige. Det här innebär ett större skydd för både växter och djur i några av Sveriges mest värdefulla områden, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen dessutom att över 3,7 miljarder kronor ska gå till skydd av värdefull natur.

Nya Natura 2000-områden

Här följer de 26 områden som regeringen föreslår bli Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. De fyra som är markerade med asterisk (*) är dessutom särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet.

Uppsala län Rönnfjärdsskogen
Örebro län Ekeby dreve
Getapulien *
Långa tjärnarna
Nasta
Notkojudden
Sveafallen
Södra Sandsjöåsen
Ängsmossetjärnarna-Gällsjöhöjden
Västmanlands län Utterdalen
Norra hammaren
Tångan
Gökriksudden
Västernorrlands län Stensjön
Kullarna-Häxtjärn *
Lill-Oxsjöskogen
Horntjärnberget
Bjursjöberget-Hålldammberget
Fårberget
Korstjärnsmyran *
Midskogen
Långvattenhöjden
Jämtlands län Bjännmyren
Slåtthornet
Ödeborg
Västerbottens län Svanaträskmyran *

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Naturskydd och Natura 2000

Det finns flera olika former av naturskydd i Sverige. Bland de vanligare finns naturreservat, Natura 2000-områden och nationalparker.

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU. Stora och små geografiska områden skyddas av alla medlemsstater i ett gemensamt syfte: att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Det i miljöbalken reglerade skyddet för Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet träder i kraft genom att regeringen beslutar om att föreslå ett område till EU:s nätverk. Det är EU-kommissionen som därefter beslutar om att uppta områdena i Natura 2000-nätverket.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald omfattar:

• Ekosystem
• Arter
• Genetisk variation inom arter

FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) definierar biologisk mångfald som "variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem."

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, vattenrening och naturupplevelser är några exempel.