Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sverige intervenerar i mål vid Europadomstolen om den franska sexköpslagen

Publicerad

Just nu pågår flera mål i Europa­dom­stolen mot Frankrikes sex­köpslag. Bak­grunden är den lag­stift­ning som infördes i landet 2016 och som bland annat inne­bär ett förbud mot köp av sexuell tjänst. Sverige har begärt och fått till­stånd att gå in i målen som tredje part.

Med bland annat den svenska lag­stift­ningen som före­bild infördes 2016 ett förbud mot köp av sexuella tjänster i Frank­rike. Nu har 250 personer som påstår sig sälja sexuella tjänster vänt sig till Europa­domstolen, eftersom de menar att den franska lagstift­ningen kränker deras mänsk­liga rättig­heter och därför strider mot Europa­konven­tionen.

Den svenska lag­stift­ningen och modellen, som innebär ett förbud mot köp av sexuella tjänster men inte försälj­ning av det, är ett viktigt verktyg i arbetet mot människo­handel för sexuella ända­mål. Det utgör ett centralt led i arbetet mot ojämlik­het och ojäm­ställd­het, för att lång­siktigt bekämpa efter­frågan och mäns våld mot kvinnor.

Regeringen har beslutat att inter­venera i målen i Europa­domstolen, det vill säga att gå in som tredje part, för att för­svara den svenska modellen gällande förbud mot köp av sexuella tjänster. Detta efter­som Sverige som före­gångs­land på området har en unik möjlighet att bidra till att dom­stolen får ett gott underlag för sin bedöm­ning.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh