Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Mer pengar till Polismyndigheten

Publicerad

För 2022 uppgår Polis­myndig­hetens anslag till drygt 33,8 miljarder kronor – 2,8 miljarder mer än under 2021. De höjda anslagen möjliggör fortsatt tillväxt av Polis­myndigheten.

– En av regeringens viktigaste åtgärder för att bekämpa brott är att stärka rätts­väsendet. Det har aldrig tidigare funnits så många poliser i Sverige, och de brotts­bekämpande myndig­heterna har fått rekord­många fler verktyg för att förhindra och utreda brott, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Polis­myndigheten får särskilda medel för att stärka sin tekniska förmåga i den brotts­bekäm­pande verk­samheten. Detta kan bland annat öka trygg­heten och för­bättra möjlig­heterna att utreda grova brott genom utökad kamera­bevakning, för­bättrade möjlig­heter att komma åt krypterad infor­mation och för att stärka Nationellt forensiskt centrum.

I reglerings­brevet för Polis­myndig­heten 2022 finns också krav på att Polis­myndig­heten ska redovisa hur det brotts­utredande arbetet har utvecklats på områden som är centrala i arbetet mot mäns våld mot kvinnor – det handlar om brott i par­relation, våldtäkt och köp av sexuella tjänster.

Polismyndigheten ska vidare redovisa det utveck­lings­arbete som bedrivs för att för­bättra för­mågan att utreda och före­bygga brott mot barn och brott med heders­motiv inklusive köns­stympning, äkten­skaps­tvång och barn­äkten­skaps­brott.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh