Pressmeddelande från Socialdepartementet

Proposition om primärvårdsreformen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en proposition om reformering av primärvården i Sverige. I propositionen föreslås bland annat att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning. Möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt förtydligas.

– Ett viktigt syfte med regeringens primärvårdsreform är att alla som vill ska få en egen, fast läkare på sin vårdcentral eller hälsocentral. Vården ska bli mer tillgänglig och patientnära. Med den här propositionen tar vi nästa steg i det arbetet, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslår regeringen att val av vårdcentraler och motsvarande vårdenheter ska ske genom listning. Patienten ska kunna välja och få tillgång till en egen fast läkarkontakt hos den vårdcentral där han eller hon är listad samt få information om den möjligheten. Regeringen föreslår att patientlagen förtydligas på de punkterna.

Regeringen föreslår också att varje region ska inrätta en digital listningstjänst som patienten använder för att lista sig hos en vårdcentral. För den som inte kan använda den digitala tjänsten, så ska det finnas andra alternativ.

Vårdgarantin ska gälla där patienten är listad. Regeringen föreslår även att man ska ha möjlighet att byta utförare högst två gånger under en ettårsperiod, om det inte finns särskilda skäl för fler byten. Vidare föreslås en lagstadgad möjlighet till listningstak, det vill säga en tillfällig begränsning av antalet listade patienter på en vårdcentral. Syftet är att undvika en situation där många patienter får vänta länge – eller där arbetsmiljön på vårdcentralen blir ohanterlig.

I propositionen delar regeringen utredningen Samordnad utveckling för god och nära vårds bedömning att en fast läkarkontakt bör vara specialist i allmänmedicin eller fullgöra specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin. För äldre bör även en specialist i geriatrik kunna vara fast läkare. För barn bör även en specialist i barn- och ungdomsmedicin kunna vara det. Regeringen delar även utredningens bedömning att läkare med annan likvärdig kompetens kan vara fast läkare. En myndighet bör få i uppdrag att närmare analysera vilken sådan kompetens som kan vara lämplig.

Inget separat digitalt vårdsystem

Integrationen mellan fysisk och digital vård behöver öka. Den bedömningen delar regeringen med utredningen Styrning för en mer jämlik vård. Liksom utredningen avvisar regeringen idén om ett digitalt vårdsystem som är helt frikopplat från fysisk vård.

Det behöver i stället i högre grad än i dag bli möjligt att få tillgång till både fysisk och digital vård på den egna vårdcentralen. Regeringen instämmer därför i utredningens bedömning att regionerna bör ställa höga krav på både fysisk och digital tillgänglighet hos utförare som vill bedriva primärvård.

Propositionen överlämnas nu till riksdagen för vidare hantering. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Primärvårdsreformen

En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Utvecklingen till en god och nära vård bedrivs brett genom flertalet utredningar, regeringsuppdrag och lagstiftningsarbete på Socialdepartementet. Inom ramen för en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avsätter även regeringen drygt 3 miljarder kronor till regioner och kommuner med fokus på primärvården. Ett delmål om andelen i befolkningen som ska ha en fast läkarkontakt i primärvården har tagits fram.

Den aktuella propositionen grundar sig på delbetänkandet God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39) och slutbetänkandet Digifysiskt vårdval - tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42).