Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stöd ska underlätta att bedöma vilka språkkunskaper som krävs inom äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd för att underlätta för verksamheter inom äldreomsorgen att bedöma vilka kunskaper i svenska språket som personalen behöver för att kunna utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt. Syftet är att stärka förutsättningarna för en god vård och omsorg om äldre.

I dag finns rapporter om kvalitetsbrister inom äldreomsorgen gällande bristande språkkunskaper hos personalen. För att underlätta för verksamheterna att bedöma vilka kunskaper i svenska språket som personalen behöver för att utföra arbetsuppgifter inom äldreomsorgen ger regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd.

– Det är angeläget att personal inom äldreomsorgen besitter nödvändiga kunskaper i svenska språket för att vården ska ske på ett tryggt och säkert sätt för de äldre, säger socialminister Lena Hallengren.

Genom stödet ska verksamheterna få vägledning i bedömningen av om personalen har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för aktuella arbetsuppgifter. Stödet kan användas vid nyrekrytering av personal men även vid bedömning av om befintlig personal har behov av att stärka sina kunskaper i det svenska språket.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2023.

Satsning på språkutbildning

Regeringen har initierat en satsning på språkutbildning för anställda i välfärden som inleddes 2022. Satsningen är en utvidgning av den språkutbildning för anställda i äldreomsorgen som inleddes 2021. Den omfattar 61 miljoner kronor per år fram till 2024, varav 1 miljon kronor ska användas till informations- och stödinsatser från Skolverket.

Det finns även möjlighet att, inom ramen för kompetensatsningen Äldreomsorgslyftet, be-viljas svenskstudier i samband med utbildning till undersköterska eller vårdbiträde.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Hanna Kretz
T.f. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz