Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill stärka insatserna till personer med komplex psykiatrisk problematik

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen två nya uppdrag för att stärka stödet till personer med komplex psykiatrisk problematik. Socialstyrelsen ska dels ta fram rekommendationer för metoden självvald inläggning, dels stimulera och stärka arbetet med att utveckla en personcentrerad vård och omsorg för målgruppen.

– Självvald inläggning kan bidra till ökad trygghet och främja patienternas delaktighet och ansvar för sin egen vård. Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram rekommendationer till regionerna gällande självvald inläggning för att bidra till större likvärdighet och kvalitet, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen gav under 2020 Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet och den beprövade erfarenheten av metoden självvald inläggning i psykiatrin. Självvald inläggning är en metod som möjliggör självstyrda inläggningar inom psykiatrisk heldygnsvård och som kan bidra till att öka patienternas självbestämmande. Förutsatt att platsen för självvald inläggning är ledig kan patienten komma till avdelningen när som helst på dygnet, utan att patientens vårdbehov bedöms av en läkare.

I den slutredovisning som Social­styrelsen lämnade till regeringen i december 2021 konstaterade myndigheten att metoden finns implementerad i 18 av landets 21 regioner men att det finns stora variationer i arbetssätt och utformning runt om i landet. Socialstyrelsen ska nu ta fram rekommen­dationer till regionerna inför införande och förvaltning av metoden. En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 mars 2023. Under 2022 får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor för uppdraget. 

Vidare ska Socialstyrelsen vidta insatser för att stimulera och stärka det nationella arbetet med att utveckla en personcentrerad vård och omsorg för personer med komplex psykiatrisk problematik. I uppdraget ingår bland annat att föreslå åtgärder för att förbättra vård och stöd till målgruppen samt spridning av relevant och aktuell kunskap om metoder och arbetssätt till hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänst, habilitering och andra relevanta verksamheter.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 september 2025. Under 2022 får Socialstyrelsen använda 2 miljoner kronor för uppdraget.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström