Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag att analysera likvärdigheten vid ledsagning för synskadade

Publicerad

Socialstyrelsen får i uppdrag att följa upp förändringar avseende ledsagning för synskadade och blinda. Socialstyrelsen ska analysera resultatet med utgångspunkt från lagstiftning, likvärdighet och jämlikhet och vid behov ge förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna.

– Ledsagning är en insats som gör det möjligt för personer att ta del av aktiviteter och delta i samhällslivet som alla andra. Därför är det är viktigt att det sker på ett likvärdigt sätt över hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Ledsagarservice enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har minskat de senaste åren medan ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL) har legat stabilt under flera år, med undantag för de sista två åren då det skett en minskning.

Socialstyrelsens får i uppdrag att följa upp förändringar över tid avseende ledsagning för synskadade och blinda samt även andra målgrupper som beviljat insatser enligt LSS och SoL. Socialstyrelsen ska analysera resultatet med utgångspunkt från lagstiftning, likvärdighet och jämlikhet och vid behov ge förslag på åtgärder som kan bidra till ökad likvärdighet mellan kommunerna.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att få rätt till insatser enligt LSS måste personen tillhöra någon av personkretsarna i LSS. Insatsen syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att med stöd av en följeslagare komma ut i samhällslivet.

Ledsagarservice kan även ges som individuellt stöd enligt socialtjänstlagen om den enskilde till följd av sin funktionsnedsättning inte själv kan tillgodose behovet och inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström