Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska samordna det nationella arbetet med att bekämpa cancer

Publicerad

EU-kommissionen presenterade förra året en europeisk plan för att bekämpa cancer. Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att samordna det nationella arbetet med att genomföra planen.

– Sverige har en väl fungerande cancervård. Men vården behöver bli mer jämlik och hela tiden utvecklas utifrån nya kunskaper och behov. Ett starkt samarbete inom EU är en viktig del i arbetet med att bekämpa cancer, säger socialminister Lena Hallengren.

EU-kommissionen presenterade i februari 2021 en europeisk plan för att bekämpa cancer, Europe’s Beating Cancer Plan. Planen omfattar insatser inom områden som prevention och folkhälsa, tidig upptäckt, vård och levnadsvillkor för de som överlevt cancer. Planen omfattar en rad olika insatser såsom beskattning av alkohol och tobak, datadelning, ackreditering av sjukhus och etablerande av samarbete kring sällsynta cancertyper.

Arbetet med implementeringen sker dels i expertgrupper, dels i grupper där respektive medlemsstat förväntas vara representerad, vanligtvis i form av för området relevant myndighet. Socialstyrelsen får nu i uppdrag att samordna det nationella genomförandet av planen.

Socialstyrelsen ska inom ramen för uppdraget även bidra i arbetet med andra relevanta satsningar på området, till exempel inom EU 4 Health Programme. Socialstyrelsen ska vidare:

  • Verka för att Sverige är representerat i relevanta arbets- och expertgrupper eller liknande. Deltagare kan vara Socialstyrelsen, annan myndighet eller andra aktörer som uppfyller EU:s krav på medverkan. Arbetet ska ske i dialog med Regeringskansliet (Socialdepartementet).
  • Regelbundet informera relevanta aktörer om det pågående arbetet.
  • Informera relevanta aktörer om möjligheter till finansiering under EU:s cancerplan samt stötta i ansökningsprocessen i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 250 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2025.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot