Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till TLV ska säkra ändamålsenlig tillgång till läkemedel

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att ta fram förslag om hur patienters tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas.

– Alla patienter ska erbjudas god vård efter behov och på lika villkor, det inkluderar givetvis tillgång till effektiva läkemedel. Tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar behöver öka. Nu får TLV i uppdrag att ta fram förslag på hur tillgången kan utvecklas, säger socialminister Lena Hallengren.

Analys om hur tillgången till läkemedel för sällsynta sjukdomar kan stärkas

TLV får i uppdrag att analysera och ge förslag på hur patienternas tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas. Myndigheten ska analysera olika handlingsvägar som utvecklar tillgången till dessa läkemedel, samt utreda och identifiera eventuella områden där det finns behov av författningsändringar. I uppdraget ingår bland annat att systematiskt kartlägga och följa upp subventionsbesluten för läkemedel för sällsynta sjukdomar under de senaste åren. TLV ska också analysera förutsättningarna och konsekvenserna av ett delvis förändrat förhållningssätt i subventionsbeslut om läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar, med syftet att utveckla tillgången.

Regeringen har ökat det statliga anslaget för läkemedelsförmånerna de senaste åren, från 25,9 miljarder kronor 2017 till 34,4 miljarder kronor 2022. Syftet med ökningen är bland annat att möta den snabba utvecklingen av och tillgången till nya läkemedel. Samtidigt innebär introduktion av nya och dyra terapier att prioriteringar behöver göras. TLV ska vid sin prövning även ta hänsyn till objektivitetsprincipen, legalitetsprincipen och andra grundläggande rättssäkerhetsprinciper.

Metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel ska fortsatt utvecklas

Regeringen ger även TLV i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla metoder för hälsoekonomiska utvärderingar av precisionsmedicin och betalningsmodeller för avancerade terapiläkemedel. Myndigheten har tidigare fått två regeringsuppdrag inom området, år 2020 och 2021. TLV ska med hjälp av simuleringar utvärdera hur modeller och verktyg såsom till exempel utfallsbaserade betalningsmodeller hanterar de risker och osäkerheter som finns för många nya läkemedel, i synnerhet avancerade terapiläkemedel. Modellerna och verktygen ska användas för att utvärdera huruvida kostnaden för behandling är rimlig.

Precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP)

Precisionsmedicin innebär att sjukvården mer exakt kan diagnostisera, riskbedöma samt förutse vilken behandling som fungerar för en enskild patient. Det innebär att patienter snabbare kan få rätt diagnos som i sin tur gör att en behandling kan sättas in i ett tidigare skede. Mer precis information om individens sjukdom bidrar också till en ökad träffsäkerhet vid val av behandlingsalternativ – eller att behandling inte alls behöver sättas in i de fall där den inte kommer att ha god effekt.

ATMP står för avancerade terapier eller avancerade terapiläkemedel/terapiprodukter och innefattar genterapier, somatiska cellterapier, vävnadstekniska produkter samt kombinationsläkemedel som innehåller avancerade terapiläkemedel.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.