Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polisens kompetens att bemöta psykisk ohälsa ska stärkas

Publicerad

Polismyndigheten ska stärka kompe­tensen hos med­arbetarna för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Upp­draget är en del av regeringens åtgärds­paket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

En stor andel av de män som begår dödligt våld mot kvinnor i nära relation har en bakom­liggande psykisk ohälsa. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt sam­hälls­problem. Våldet orsakar stort lidande och livslånga konse­kvenser för de som drabbas. Varje dag möter många polis­anställda i sitt arbete personer som lider av psykisk ohälsa. Det handlar till exempel om ingripande- och receptions­verksam­heterna, men även barn­utredare och utredare av brott i nära relation.

Uppdrag att stärka kompe­tensen hos polis­anställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation

– Hela samhället måste stå samlat för att bekämpa våldet. Polis­myndig­heten har en viktig roll i arbetet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det finns också stor efterfrågan bland myndig­hetens personal att stärka kompe­tensen inom psykisk ohälsa, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

Regeringen har därför gett Polis­myndigheten följande uppdrag:

• Förstärka myndig­hetens interna utbild­nings­insatser på området. Insatserna ska grunda sig på en behovs­analys och genom­förda utbild­nings­insatser ska följas upp.

• Utveckla arbets­metoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Särskild vikt ska läggas på bemötande av de brotts­utsatta.

• Utveckla samverkans­former och risk­bedöm­ningar med relevanta aktörer, såsom hälso- och sjukvården och social­tjänsten.

Delredo­visningar ska lämnas senast den 30 mars 2023 och den 15 juni 2024. Upp­draget ska slut­redovisas senast den 15 september 2025 till Justitie­departe­mentet med kopia till Social­departe­mentet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh