Pressmeddelande från Miljödepartementet

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om ytterligare åtgärder mot granbarkborre

Publicerad

Utifrån omfattande angrepp av granbarkborre ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över behov av ytterligare åtgärder. Naturvårdsverket ska också se över ansvarsförhållanden samt möjligheten att införa en kompensationsmodell för skador på egendom som kan kopplas till spridning av granbarkborre från skyddade områden.

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att, med stöd av Skogsstyrelsen, se över behovet av eventuella ytterligare åtgärder för att bekämpa granbarkborre i formellt skyddade områden. Myndigheterna ska också tydliggöra när det ska vara statens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder i de fall där det idag är otydligt. När det gäller att bekämpa granbarkborre i formellt skyddade områden måste syftet med de skyddade områdena beaktas så att de inte påverkas negativt. Genomförandet av uppdraget ska också utgå från aktuell forskning.

– Det är viktigt att se över vilka ytterligare åtgärder som kan minska angreppen utan att skada naturvärden i formellt skyddade områden, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen vill se över möjligheten till eventuell kompensation för skador eller merkostnader när det tydligt kan beläggas att en skada beror på granbarkborreangrepp som har spridit sig från ett formellt skyddat område till en intilliggande fastighet. Naturvårdsverket får därför i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en sådan modell för kompensation skulle kunna se ut.

Alla skador som granbarkborren orsakar i anslutning till formellt skyddade områden beror inte på spridning från områden som staten ansvarar för. Naturvårdsverket får också i uppdrag att utreda dels när staten ska anses vara ansvarig för sådana skador, dels när det i så fall kan finnas anledning för staten att kompensera skadedrabbade.

 – Granbarkborren orsakar stora skador för skogsbruket. Nu ser regeringen till att risken för skador från skyddade områden minimeras. Enskilda markägare ska känna sig trygga med att staten gör vad den kan för att minska angreppen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De senaste åren har regeringen gett flera uppdrag till berörda myndigheter för att begränsa spridningen av granbarkborrar, inklusive i formellt skyddade områden. Regeringen har tillfört extra medel till Skogsstyrelsen för att bekämpa skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp, samt till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för förebyggande forskning mot utbrott av bland annat granbarkborre.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Angrepp av granbarkborre

Delar av landet har drabbats av omfattande granbarkborreangrepp. Angreppen förväntas öka på sikt och bli mer frekventa pga. varmare klimat samt fler och kraftigare stormar. Större granbarkborreangrepp kan innebära att granbarkborrar sprider sig såväl till som från formellt skyddade områden. Eftersom formellt skyddade områden utgör en mycket liten del av landskapet har de enbart en marginell påverkan på de totala granbarkborreangreppen.