Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag om beredskapsapotek för att stärka krisberedskapen

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten i uppdrag att analysera och lämna förslag om utformningen av ett system med beredskapsapotek. Syftet är att tillgodose allmänhetens behov av läkemedel även under en fredstida krissituation, höjd beredskap eller krig.

– Beredskapsapotek är en viktig åtgärd för att stärka krisberedskapen. Vi behöver säkerställa att apoteksverksamheten fungerar i hela landet även vid krig eller en fredstida konflikt, säger socialminister Lena Hallengren.

En del i myndigheternas uppdrag är att göra en fördjupad analys och bedömning av hur ett system med beredskapsapotek kan utformas och byggas upp. Myndigheterna ska bland annat utgå från de förslag och analyser som redovisas i utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09).

Vidare ska myndigheterna undersöka hur inrättandet av beredskapsapotek kan hanteras med hänsyn till nationella och EU-rättsliga regler. I uppdraget ingår även att göra en bedömning av konsekvenserna när det gäller effekter för konkurrens och tillgänglighet på apoteksmarknaden och kostnader för berörda aktörer. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2023.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Tf. pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske