Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen och Livsmedelsverket om förstudie inom allergiområdet

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla det förebyggande arbetet och främja en jämlik vård inom allergiområdet. Inom uppdraget ska myndigheterna bedöma vilka ytterligare åtgärder som krävs för att färre personer ska drabbas av allergiska besvär och för att fler ska kunna leva ett gott liv trots sjukdomen.

– I Sverige har vi folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation. Både det förbyggande arbetet och vården vid allergi behöver utvecklas. Färre ska drabbas av allergi och fler ska kunna leva ett gott liv trots sin allergi, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ska Socialstyrelsen analysera vilket ytterligare kunskapsstöd och information som behöver tas fram inom allergiområdet. Livsmedelsverket ska identifiera vilka utvecklingsområden det finns gällande myndighetens arbete med säkra livsmedel. Båda myndigheterna ska i arbetet utgå ifrån insatser och aktiviteter som pågår eller planeras inom området samt bidra till en gemensam kunskapsstyrning inom regionernas och berörda myndigheters arbete, bland annat genom ett nära samarbete med det nationella programområdet för lung- och allergisjukdomar samt inom ramen för partnerskapet för kunskapsstyrning inom Sveriges kommuner och regioner.

I Sverige finns drygt tre miljoner människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Allvarliga födoämnesrelaterade reaktioner som kräver akutbehandling inom sjukvården har fördubblats de senaste 15 åren. Bristande tillgång till såväl rätt diagnos som individanpassad behandling liksom bristande tillgång till säker mat innebär allvarliga risker, minskat välbefinnande och onödiga samhällskostnader.

För uppdraget får Socialstyrelsen och Livsmedelsverket under 2022 använda 700 000 kronor vardera.

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ska senast den 1 september 2023 lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Socialdepartementet och Näringsdepartementet.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström