Utökade möjligheter att använda aggregeringstjänster

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som bland annat innehåller förslag om bestämmelser kring aggregeringstjänster. Förslagen syftar till att förbättra möjligheten för framför allt mindre elanvändare att genom aggregeringstjänster vara aktiva på elmarknaden och anpassa sin förbrukning utifrån olika marknadssignaler.

– Med dessa bestämmelser ges konsumenter och mindre företag större möjligheter att energieffektivisera sin förbrukning och samtidigt vara en del i att minska effekttopparna i det svenska elnätet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I lagrådsremissen lämnas förslag för att genomföra kvarvarande bestämmelser i elmarknadsdirektivet (EU-direktiv 2019/944). Förslagen som rör aggregeringstjänster kommer att skapa nya förutsättningar för elanvändarna att genom så kallade aggregatorer öka förbrukningsflexibiliteten genom att styra, minska eller flytta sin förbrukning när det är som dyrast att förbruka el.

Lagrådsremissen innehåller även förslag som syftar till att stärka kundernas skydd på elmarknaden. Bland annat genom regleringar som innebär att elhandlarna som huvudregel inte ska ha rätt att ta ut en brytavgift när konsumenter och små företag byter elhandelsavtal. Förslagen reglerar också när elhandlarna får göra avsteg från huvudregeln och vilka avgifter som då får tas ut. Bland de föreslagna bestämmelserna ingår även nya krav på elhandlarna i relationen till kunderna vad gäller innehåll i avtal och rutiner för klagomål.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Aggregeringstjänster

Med aggregering avses en sammanslagning av flera elanvändares förbrukning eller sammanslagning av producerad el för försäljning, anskaffning eller auktionering på elmarknader. Aggregeringstjänst är en tjänst som förutsätter aggregering, till exempel att vissa kunder minskar sin förbrukning av el under en viss timme. Kunder som säljer aggregeringstjänster har till exempel möjlighet att få betalt för att minska sin förbrukning vid vissa tidpunkter och samtidigt hjälpa till att minska effekttopparna i det svenska elnätet.