Pressmeddelande från Finansdepartementet

Utbetalningsmyndigheten inrättas för att minska fusk och bidragsbrott i välfärdssystemen

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som möjliggör och reglerar den nya Utbetalningsmyndighetens verksamhet. Myndigheten inrättas den 1 januari 2024 och är en del i regeringens arbete mot fusk och bidragsbrott som drabbar välfärdssystemen.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– För att värna skattebetalarnas pengar och upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen tar regeringen nu ett nytt, viktigt steg. I och med inrättandet av Utbetalningsmyndigheten förstärks arbetet med att motverka fusk och bidragsbrott, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Utbetalningsmyndigheten kommer att ha två huvudsakliga uppgifter. Den ena uppgiften är arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Den andra uppgiften är att ansvara för administration av utbetalningar från vissa statliga myndigheter.

Propositionen innehåller förslag till bestämmelser som reglerar Utbetalningsmyndighetens uppgifter och verksamhet:

  • Utbetalningsmyndigheten föreslås bland annat ges rätt att administrera ett transaktionskontosystem för utbetalningar från vissa statliga myndigheter.
  • Därutöver ska Utbetalningsmyndigheten kunna granska utbetalningar med hjälp av dataanalyser och urval för att identifiera fusk och bidragsbrott.
  • Statliga myndigheter och vissa andra aktörer, som exempelvis arbetslöshetskassorna,  ska under vissa förhållanden lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten. Utbetalningsmyndigheten ska i sin tur även underrätta andra myndigheter och berörda aktörer vid fusk och bidragsbrott samt vid andra felaktigheter.
  • Därtill föreslås bestämmelser om sekretess och personuppgiftsbehandling för att skydda den personliga integriteten.

De nya lagarna föreslås träda i kraft samtidigt som Utbetalningsmyndigheten inrättas den 1 januari 2024.

– Ett av de allvarligaste hoten mot vår välfärd är organiserad brottslighet som utnyttjar systemen för sin egen vinning. Statens förmåga att bekämpa välfärdsbrott behöver förbättras avsevärt och inrättandet av Utbetalningsmyndigheten är ett stort steg i rätt riktning för att kunna motverka fusk och bidragsbrott, säger Elisabeth Svantesson.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström