Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i kommuner och regioner stärks ytterligare

Publicerad

Regeringen beviljar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 25 miljoner kronor för att utveckla kvinnofridsarbetet med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stärka kommuners och regioners arbete med jämställdhetsintegrering. SKR beviljas medlen för det sista året i en treårig satsning (2021–2023). Satsningen omfattar totalt 32 miljoner kronor, varav SKR bidrar med 7 miljoner kronor.

SKR har sedan 2018, med stöd av regeringen, bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus på jämställdhet och kvinnofrid i två treåriga satsningar. SKR:s pågående satsning stödjer kommuner och regioner att tidigt förebygga våld, förbättra stödet för våldsutsatta och ge mer jämställd service, vård och insatser. Målet är att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och det våldsförebyggande arbetet i förskola och skola.

- Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterat av regeringen. Vi behöver både hårdare tag mot förövarna och bättre hjälp till de som utsätts. Att regeringen beviljar SKR 25 miljoner kronor för att kunna fortsätta utveckla kommuners och regioners arbete med dessa frågor under 2023 är en viktig del i arbetet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

En grundläggande del av satsningen består i att stärka samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Arbetet sker i nära samverkan med Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten.

Under 2023 kommer SKR även att förstärka samarbetet med Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten för att motverka att skyddade personuppgifter för våldsutsatta röjs. Genom särskilda referensgrupper kommer SKR också att stärka kunskapsutvecklingen och stödet för det våldsförebyggande arbetet i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson