Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad

Regeringen stärker arbetet för ökad jämställdhet. Fokus ligger på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2023 har regeringen fördelat 475 miljoner kronor för arbetet och gett flera myndigheter uppdrag på området.

– Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska bort. I regleringsbreven för 2023 har vi därför beslutat om en rad uppdrag som ska stärka arbetet, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom en kraftigt förstärkt långsiktig satsning på det förebyggande arbetet som förstärks permanent med 50 miljoner kronor per år.

Flera myndigheter får förstärkta uppdrag:

  • Länsstyrelsen i Östergötlands län får ett förstärkt uppdrag att stödja utvecklingen av regionala resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får ett förstärkt uppdrag om att genomföra informationsinsatser till yrkesverksamma och andra vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang.
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) får ett förstärkt uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext.

Det avsätts dessutom 20 miljoner kronor årligen för statsbidrag till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden.

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att fortsätta arbetet med ökad upptäckt av våld. Jämställdhetsmyndigheten ska även förstärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Myndigheten ska också fortsätta att identifiera kunskapsluckor och kartlägga utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor och erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Hbtqi-personers rättigheter

MUCF får fortsatt i uppdrag att inhämta kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive utsatthet för s.k. omvändelseförsök. Regeringen ser även över det straffrättsliga skyddet mot s.k. omvändelseförsök.

Stadigvarande boende

Regeringen förstärker Socialstyrelsens uppdrag om att stärka det nationella stödet till kommunerna i deras arbete med att ge stöd till våldsutsatta att ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen ska, efter ansökan, fördela medel till verksamheter i ett antal kommuner som syftar till att långsiktigt stärka och utveckla kommunernas arbete när de erbjuder våldsutsatta hjälp med att ordna stadigvarande boende. Socialstyrelsen tilldelas 30 miljoner kronor för uppdraget under 2023.

Stöd till civilsamhället

Regeringen ger drygt 200 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhället i syfte att stärka det civila samhällets möjligheter att stödja de som har utsatts eller riskerar att utsättas för mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer runt om i landet som våldsutsatta kan vända sig till spelar en mycket viktig roll för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Därutöver ger regeringen ytterligare 40 miljoner i statsbidrag till bland annat civilsamhället för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsintegrering

Drygt 30 miljoner kronor ges till arbetet för jämställdhetsintegrering. Pengarna går dels till Jämställdhetsmyndigheten för dess stöd till andra myndigheter i arbetet med jämställdhetsintegrering, dels till länsstyrelserna för deras arbete med jämställdhetsintegrering på regional nivå.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson