Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Grundlagskommitté överlämnar betänkande om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende

Publicerad

En parlamentariskt sammansatt grundlagskommitté har i dag överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. Utredningen föreslår att det ska bli svårare att ändra grundlag och att skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende ska stärkas.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Grundlagskommittén, som består av riksdagsledamöter från samtliga partier, har haft i uppdrag att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna genom att se över formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende långsiktigt.

– Utredningen har i dag presenterat flera viktiga förslag för att öka skyddet för våra grundlagar, och stärka domstolarnas oberoende. Den breda enigheten om dessa förslag är ett styrkebesked för den svenska demokratin. Jag ser fram emot att skicka ut slutbetänkandet på remiss och därefter börja bereda förslagen inom Regeringskansliet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Kommittén lämnar flera förslag som innebär att skyddet för grundlagarna förstärks, bland annat genom att det ska krävas 2/3-dels majoritet vid det andra beslutet om att anta en grundlagsändring. För att ändra en grundlag krävs i dag att riksdagen fattar två likadana beslut, det vill säga enkel majoritet, och att det hålls ett riksdagsval mellan de två besluten. Ett krav föreslås också införas om att ett visst antal ledamöter ska delta i omröstningen om en grundlagsändring. Det finns i dag inte några regler för detta. Det blir även obligatoriskt att höra Lagrådet över grundlagsförslag om grundläggande fri- och rättigheter.

I syfte att långsiktigt stärka skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende föreslås bland annat följande:

  • En särskild bestämmelse om domstolarnas oberoende införs i regeringsformen.

  • Den myndighet som ansvarar för den centrala domstolsadministrationen ges en mer självständig ställning i förhållande till regeringen än vad Domstolsverket har i dag. Myndigheten ska ha namnet Domstolsstyrelsen.

  • Möjligheterna för regeringen att styra Domstolsstyrelsens verksamhet begränsas i olika avseenden, bland annat genom att myndigheten leds av en styrelse och att bestämmelser om domstolsadministrationen införs i grundlag och lag.

  • Vid utnämning av ordinarie domare ska regeringen endast kunna utnämna någon som Domarnämnden har föreslagit för anställningen.

  • Tillsyn över domstolar och domare ska inte längre kunna utövas av Justitiekanslern, som är en myndighet under regeringen. Endast Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksrevisionen ska få utöva tillsyn över och granska domstolarnas rättskipande verksamhet.

Kommittén bedömer att föreslagna förändringar i regeringsformen bör kunna träda i kraft den 1 april 2027. Detsamma gäller i huvudsak i fråga om de föreslagna ändringarna i vanlig lag.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl