Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Jobbpaket för att möta utmaningar på arbetsmarknaden

Publicerad

Det allmänna läget i ekonomin präglas av hög inflation och höga räntor. Detta förväntas innebära nya utmaningar på arbetsmarknaden. För att möta utmaningarna föreslår regeringen bland annat satsningar på vuxenutbildning i vårändringsbudgeten och kommuner med hög arbetslöshet föreslås få 150 miljoner kronor för att skapa jobb till unga.

Ladda ner:

Arbetslösheten i Sverige har minskat sedan pandemin, men är fortsatt högre i Sverige än genomsnittet i EU. Långtidsarbetslösheten minskar bland både kvinnor och män, men ligger på fortsatt höga nivåer. Regeringens senaste prognos pekar på en försämring för arbetsmarknaden. Arbetslösheten väntas öka 2023 och 2024, för att börja minska 2025 i takt med stigande efterfrågan.

Det finns betydande skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Sverige är det land i EU som har fjärde högst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda. 

Regeringens jobbpaket i vårändringsbudgeten

Vuxna som saknar rätt utbildning behöver tillgång till utbildning för att snabbt komma i arbete. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås därför att 400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och att 70 miljoner kronor tillförs yrkeshögskolan.

Kunskaper i svenska språket är en viktig förutsättning för att kunna få jobb och ha möjlighet att försörja sig i Sverige. Regeringen vill därför att kommunerna ska kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som har flytt från kriget i Ukraina. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2023 att kommunerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag för detta.

Arbetsförmedlingen behöver bättre förutsättningar att hantera en ökad arbetslöshet. Regeringen föreslår att myndighetens anslag för 2023 ökas med 50 miljoner kronor.

Ekonomin befinner sig i ett kritiskt läge och när konjunkturen vänder riskerar det att göra situationen värre för de kommuner som redan har en hög arbetslöshet. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor inom befintliga ekonomiska ramar till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga.

Förslagen i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand