Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande

Publicerad

Mottagandet av asylsökande ska ske under ordnade former och åtgärder ska vidtas mot skuggsamhället. Som ett led i detta arbete har regeringen beslutat att ge den pågående utredningen ett utvidgat uppdrag. Utredaren ska bland annat föreslå hur en anmälningsskyldighet för asylsökande, kopplad till att asylsökande ska bo asylprövningscenter, kan införas. Utredaren ska även ta ställning till om asylsökande ska anvisas att vistas inom ett specifikt geografiskt område.

Ladda ner:

– Alla åtgärder som finns för att åstadkomma en ordning där asylsökande bor på asylboenden, i stället för i eget boende (EBO), och där myndigheterna vet var asylsökande befinner sig under asylprocessen, ska utredas. Mottagningsvillkoren bör som utgångspunkt inte vara mer förmånliga i Sverige än i andra EU-länder. I likhet med vad som framgår av Tidöavtalet är detta nödvändiga reformer, för att asylprocessen och återvändandet ska bli effektivt och välfungerande, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande tillsattes i september 2021. I november 2022 överlämnade utredningen delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64). I delbetänkandet lämnar utredaren bland annat förslag som innebär att eget boende (EBO) avskaffas som ett uttryckligt boendealternativ. Delbetänkandet har remitterats, med svarstid senast den 30 juni 2023.

Resterande delar av uppdraget ska redovisas i ett slutbetänkande. I slutbetänkandet ska utredaren bland annat ta ställning till vilka kategorier av utlänningar som ska omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA), och hur länge, samt vilka förmåner och insatser dessa personer har rätt till inom ramen för LMA. Utredaren ska enligt tilläggsdirektiven nu också bland annat:

  • föreslå hur en anmälningsplikt, kopplad till att asylsökande ska bo på ett visst boende, kan införas,
  • ta ställning till om asylsökande ska anvisas att vistas inom ett specifikt geografiskt område och, oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag på hur en sådan ordning kan utformas,
  • analysera vilka effekter det skulle kunna få för återvändandet om även vuxna asylsökande utan barn skulle omfattas av systemet för mottagande fram till dess att de lämnar landet,
  • analysera om regelverket i fråga om materiella mottagningsvillkor, kostnader för hälso- och sjukvård, förutom tandvård, samt möjligheterna att beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd går utöver miniminivåerna enligt EU-rätten, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Som en följd av det utvidgade uppdraget förlängs utredningstiden med nio månader. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Tilläggsdirektivet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand