Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill se ett ökat fokus på kvalitet och excellens inom högre utbildning

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens i det nationella kvalitetssäkringssystemet.

– För att högre utbildning och forskning i Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen krävs en tydligare inriktning mot excellens. Därför förstärker regeringen nu UKÄ:s uppdrag om kvalitetssäkring, säger utbildningsminister Mats Persson.

Det nationella kvalitetssäkringssystemet bygger i grunden på att varje lärosäte ansvarar för sitt eget interna kvalitetssäkringsarbete. Utöver detta finns ett nationellt kvalitetssäkringssystem som UKÄ ansvarar för. UKÄ:s kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet består av granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärderingar, tematiska utvärderingar och prövning av examenstillstånd.

Enligt det nya uppdraget i myndighetens regleringsbrev för 2023 som regeringen har beslutat om ska UKÄ ge förslag på hur det nationella kvalitetssäkringssystemet kan utvecklas för att ytterligare stärka kvalitet och främja excellens inom svensk högre utbildning. Förslagen ska ges inom ramen för nuvarande kvalitetssäkringsuppdrag enligt myndighetens instruktion och får inte medföra ökad administrativ börda för universitet och högskolor. Förslagen ska tas fram i dialog med lärosätena.

Uppdraget ska redovisas senast den 6 september 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund