Förbättra prognoser och scenarier för bostadsbyggande

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att förbättra prognoser och scenarier för byggande. Boverket ska bland annat undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta.

– Det är angeläget att bostadsbyggandet både prognosticeras och följs upp på ett kvalitetssäkrat sätt. Behovet av ett utvecklat arbete med prognoser för bostadsbyggande är särskilt tydligt i det ekonomiska läge som råder. Samtidigt spelar bostadsmarknadens utveckling en nyckelroll för den finansiella stabiliteten i Sverige, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda förbättringar av sin befintliga byggprognos. Boverket ska även undersöka möjligheter att göra prognoser och scenarier för byggande med olika tidshorisont och bedöma risker och osäkerheter i anslutning till detta.

I uppdraget ingår också bland annat att föreslå hur Boverket och andra relevanta myndigheter kan samverka för att förbättra och ha mer koordinerade processer vad gäller kunskapsunderlaget för bostadsbyggande och den framtida bostadsmarknaden.

Boverket ska när uppdraget utförs inhämta information och synpunkter från andra myndigheter såsom Energimyndigheten, Finansinspektionen, Konjunkturinstitutet, relevanta länsstyrelser, Riksbanken, Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikverket.

Boverket ska redovisa uppdraget senast den 1 mars 2024.

Fakta Boverkets byggprognos

Boverket har de senaste åren tagit fram en byggprognos två gånger per år. Rapporten används av bland annat Regeringskansliet, länsstyrelser, investerare, byggbranschen och andra aktörer aktiva inom bostadsbyggande.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson