Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Internationell kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck ska tas fram

Publicerad

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt om hedersrelaterat våld och förtryck i ett internationellt perspektiv. Jämställdhetsmyndigheten ska också genomföra relevanta kompetenshöjande insatser för att öka den forskningsbaserade kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland relevanta yrkesgrupper och andra aktörer.

- Individuell frihet och mänskliga rättigheter gäller för alla. Som ett led i regeringens förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ger vi nu därför Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram en internationell kunskaps- och forskningsöversikt. Den ska inkludera svensk, nordisk och internationell forskning om hedersrelaterat våld och förtryck och ha ett barnrätts-, hbtqi- och funktionshinderperspektiv, säger Paulina Brandberg.

Kunskaps- och forskningsöversikten ska omfatta en kartläggning av evidensbaserade, beprövade och etablerade metoder och strategier för prevention, riskhantering, skydd och stöd till särskilt sårbara grupper. Översikten ska också inkludera ekonomiska konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck och ekonomiskt våld i hederskontexter. 

Mot bakgrund av vad som framkommer i kunskaps- och forskningsöversikten, ska Jämställdhetsmyndigheten inventera och vid behov komplettera stödmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck och göra dessa tillgängliga till yrkesverksamma. Myndigheten ska också genomföra övriga relevanta kompetenshöjande insatser. 

Vid uppdragets genomförande ska kunskap och synpunkter inhämtas från berörda myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 17 januari 2026.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson