Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen föreslår fler möjligheter att begränsa elektroniska kommunikationstjänster på de statliga ungdomshemmen

Publicerad

Det finns ett stort behov av att öka tryggheten och säkerheten på de särskilda ungdomshemmen. Nu lämnar regeringen förslag till Lagrådet som innebär att Statens institutionsstyrelses (SiS) möjligheter att begränsa elektroniska kommunikationstjänster utökas och att SiS får fler verktyg för att kontrollera besök.

– Barn och unga i samhällets vård ska ges den vård och det skydd de behöver och har rätt till. De barn och unga som får vård på särskilda ungdomshem befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård och behandling. I vissa fall kan restriktioner krävas för att kunna upprätthålla just detta.  Vi har sett barn och unga som har kunnat arrangera sina egna rymningar – nu sätter vi stopp för det, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Majoriteten av de barn och unga som är placerade på de särskilda ungdomshemmen vårdas på grund av sitt eget beteende med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, förkortad LVU. På de särskilda ungdomshemmen vårdas även de som dömts till sluten ungdomsvård. Inom båda dessa grupper av barn och unga ingår flera i kriminella nätverk och har ett stort våldskapital.

– Såväl fritagningar och kvalificerade rymningsförsök som ordnings­störningar såsom införsel av droger, fortsatt kriminalitet och andra socialt nedbrytande beteenden är ofta beroende av hjälp utifrån eller kräver kontakt med någon utanför hemmet. Besök kan även innebära risker att narkotika, mobiltelefoner och andra farliga föremål förs in på hemmet. Därför går vi nu vidare med dagens förslag som föreslås träda i kraft redan i maj i år, säger Linda Lindberg, gruppledare (SD).

Regeringen föreslår därför utökade befogenheter för SiS att begränsa elektronisk kommunikation och kontrollera besök för barn och unga som vårdas på SiS särskilda ungdomshem. Liksom redan gäller i dag ska proportionalitetsprincipen gälla för de föreslagna särskilda befogenheterna och det är viktigt att hänsyn tas till barnets eller ungdomens behov av restriktioner. Restriktioner får användas endast om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärden. Om mindre ingripande åtgärder är tillräckliga, ska de användas.  

Tillgång till elektroniska kommunikationstjänster utifrån behov av säkerhetshöjande åtgärder

Förslagen innebär att SiS särskilda ungdomshem ska vara indelade i säkerhetsnivåer. Ett barn eller en ungdom ska inte anvisas en plats på ett särskilt ungdomshem som innebär mer ingripande övervakning och kontroll än vad som är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten på hemmet ska kunna upprätthållas. Tillgången till elektroniska kommunikationstjänster, såsom internet, och utrustning för sådana tjänster, t.ex. mobiltelefoner, ska kopplas till säkerhetsnivån på hemmet för de som vårdas med stöd av LVU på grund av eget beteende.

Barn och unga som vårdas med stöd av LVU på grund av sitt eget beteende på ett hem med förhöjd säkerhetsnivå ska få använda elektroniska kommunikationstjänster endast för att stå i förbindelse med en annan person. Sådan kommunikation ska bara få ske med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av SiS och i den utsträckning det är lämpligt. Barn och unga får alltså inte ha exempelvis egna mobiltelefoner, utan de ska omhändertas av SiS.

Barn och unga som vårdas med stöd av LVU på grund av sitt eget beteende på hem utan förhöjd säkerhetsnivå ska, liksom redan gäller i dag, få använda elektroniska kommunikationstjänster i den utsträckning det är lämpligt, dvs. med hänsyn till t.ex. hemmets ordningsregler. De ska även som huvudregel få ha tillgång till sin egen utrustning.

För barn och unga som avtjänar sluten ungdomsvård gäller som utgångspunkt motsvarande bestämmelser som gäller på hem med förhöjd säkerhetsnivå under hela den tid som den dömde avtjänar sluten ungdomsvård på ett särskilt ungdomshem, dvs. oavsett säkerhetsnivå.

Utökade möjligheter till individuella begränsningar av elektroniska kommunikationstjänster och besök

I lagrådsremissen föreslås också att SiS ska få ytterligare möjligheter att i individuella fall besluta om begränsningar av elektroniska kommunikationstjänster och besök till de barn och unga som vårdas med stöd av LVU på grund av sitt eget beteende eller avtjänar sluten ungdomsvård. Förslaget innebär bl.a. att det införs två nya grunder för att vägra, begränsa eller på något annat sätt kontrollera elektronisk kommunikation och besök.

– SiS ska nu vid behov få undersöka om den som ungdomen vill kommunicera med eller få besök av är dömd eller misstänkt för brott. Ett besök ska även få villkoras med att besökaren genomgår kroppsvisitation om det krävs av säkerhetsskäl. Vi ökar därmed tryggheten och säkerheten för barn och unga som vårdas på SiS, och förhindrar fortsatt kontakt mellan ungdomarna och de kriminella på utsidan, säger Christian Carlsson, ordförande socialutskottet (KD).

Det föreslås också att det införs en bestämmelse om att alla barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem ska ha möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i omvärlden, t.ex. genom tidningar, radio och tv, oavsett vilka begränsningar som dessa har när det gäller kommunikation och besök.

– Det är viktigt att poängtera att förslagen inte innebär att barn och unga på särskilda ungdomshem tas ifrån möjligheten att kommunicera med vänner och familj. Rätten att stå i förbindelse med annan person gäller för samtliga barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem. I vissa fall kan dock restriktioner krävas för att kunna upprätthålla adekvat vård och behandling. Bedömningen av vilka säkerhetshöjande åtgärder barnet eller den unge är i behov av kommer noggrant att övervägas i samband med SiS platsanvisning och genom socialnämndens beslut om placering, säger Juno Blom, talesperson i barnrättsfrågor (L).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.

 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal