Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen har beslutat att tio större investeringsobjekt får byggstartas

Publicerad

Regeringen har beslutat att tio större investeringsobjekt får byggstartas 2024–2026 och att två objekt får förberedas för byggstart 2027–2029. Regeringen har också gett Trafikverket i uppdrag att minska kostnaderna för några objekt och återkomma med nya bedömningar om kostnader och lämplig byggstartsperiod.

– Regeringens beslut innebär att Trafikverket nu får klartecken att byggstarta flera viktiga projekt som kommer öka kapaciteten och robustheten i transportsystemet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket har på regeringens uppdrag föreslagit vilka nya objekt som de bedömer bör få byggstartas 2024–2026 samt vilka objekt som bör få förberedas för byggstart 2027–2029.

Tio av objekten anses tillräckligt säkra i fråga om nytta, kostnader och genomförande för att få byggstartas 2024–2026. Regeringens beslut innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt.

Regeringen bedömer även att två objekt är tillräckligt långt gångna i fråga om förberedelser för att få förberedas för byggstart 2027–2029.

För tre av de objekt som Trafikverket har föreslagit anser dock regeringen att kostnadsökningarna föranleder en översyn av kostnaderna. Trafikverket får i uppdrag att se över och minska kostnaderna för dessa tre objekt och återkomma snarast möjligt med en ny kostnadsbedömning och förnyad bedömning om byggstart för respektive objekt, dock senast den 26 april 2024.

För tre objekt är förutsättningarna ännu inte helt klara eftersom nödvändiga väg- respektive järnvägsplaner ännu inte har vunnit laga kraft. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att återkomma så snart planerna har fastställts.

– Såväl god kostnadskontroll som god framdrift är viktig för både kostnadseffektivitet och för att byggprojekten färdigställs och öppnas för trafik så snart som möjligt. Regeringen har därför för avsikt att skyndsamt bereda frågan om förslag till byggstarter när förnyade underlag har inkommit till Regeringskansliet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.  

Beslut om byggstart

Trafikverket får byggstarta följande objekt år 2024–2026:

 • Borlänge-Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
 • E45 Rengsjön–Älvros
 • Uppsala, Plankorsningar
 • E4 Gumboda–Grimsmark mötesseparering
 • Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
 • Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder - inklusive säkerhetshöjande åtgärder
 • E20 Förbi Mariestad
 • E20 Götene–Mariestad
 • Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår, i delen området för Lärje (Göteborgs kommun)
 • Farleden i Göteborgs hamn

Trafikverket får förbereda följande objekt för byggstart år 2027–2029:

 • Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (Etapp1)
 • E10 Kauppinen–Kiruna, mötesseparering

Objekt där förutsättningarna ännu inte är helt klara och väg- respektive järnvägsplanerna ännu inte har vunnit laga kraft är:

 • Malmbanan Sikträsk, bangårdsförlängning
 • Göteborg och Västsverige, Omloppsnära uppställningsspår saknar järnvägsplanen för delen Pilekrogen (delen Lärje får byggstartas)
 • E4 Broänge-Daglösten

De objekt där regeringen anser att kostnadsökningarna föranleder en översyn är följande:

 • Objektet Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m
 • Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana
 • Godsstråket, Kapacitetshöjande åtgärder

Lämplig byggstartsperiod ska också redovisas för objektet Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad, etappen Sundsvall C–Kubikenborg eftersom genomförandet av denna åtgärd enligt Trafikverket bör samordnas i tiden med objektet Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar med mera.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...