Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i minerallagen ska effektivisera tillståndsprocesserna för gruvverksamhet

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i minerallagen. Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Detta är ett led i regeringens arbete med att effektivisera tillståndsprocesserna och göra dem mer förutsebara.

– Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna, effektiva och förutsebara tillståndsprocesser. Genom ändringarna i minerallagen effektiviseras tillståndsprövningen för gruvor samtidigt som de EU-rättsliga kraven gällande Natura 2000-områden tillgodoses, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i minerallagen som innebär att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Prövningen av ett Natura 2000-tillstånd kan i stället göras i samband med prövningen av ett miljötillstånd. I det skedet av processen är hela omfattningen av gruvprojektet känd och de EU-rättsliga kraven på en fullständig, exakt och slutlig prövning av verksamhetens påverkan på livsmiljöer eller arter i ett Natura 2000-område kan tillgodoses fullt ut.

Det föreslås också att det införs ett förtydligande i minerallagen om att uppgifterna i miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för prövningen av koncessionsansökan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Natura 2000-tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Minerallagen

Minerallagen syftar till att reglera formerna och förutsättningarna för undersökning och bearbetning av särskilt utpekade ämnen, så kallade koncessionsmineral. Koncessionsmineral är industriellt användningsbara och förekommer i Sverige i en sådan utsträckning att utvinning framstår som meningsfull och kräver systematisk letning och undersökning för att kunna påvisas.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...