Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Flera skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

Publicerad

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet.

Förslagen som listas nedan kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan upptagna skatteförändringarna. Om de förslag som nu remitteras kommer att presenteras i regeringens höstbudget blir beroende av det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten.

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige. Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– En remittering av förlängning av skattenedsättningen för jordbruksdieseln görs mot bakgrund av höga priser på viktiga insatsvaror och syftar till att stärka konkurrenskraften för det svenska jordbruket. Det skulle även underlätta för försörjningsberedskapen. Förslaget är att skattenedsättningen för jordbruksdiesel kommer att gälla även under 2025, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för Sverigedemokraterna.

– För att stärka idrottsrörelsen och underlätta för både idrottsutövare som idrottsföreningar har vi remitterat förslag på att höja beloppsgränsen för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare från en ideell förening. Det skulle innebära lägre kostnader för ideella föreningar och möjliggör en högre avgiftsfri ersättning till utövarna, säger socialminister Jakob Forssmed.

– Remittering om sänkt ersättningsnivå för expertskatt syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens och gynna svensk konkurrens­kraft. En sänkning av ersättningsnivån bedöms göra reglerna mer konkurrens­kraftiga i ett internationellt perspektiv, säger Cecilia Rönn, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna.

Följande förslag har remitterats

Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt 

I promemorian föreslås att ersättningsnivån för expertskatt i den s.k. beloppsregeln sänks från två prisbasbelopp till ett och ett halvt prisbasbelopp per månad. Förslaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens och gynna svensk konkurrens­kraft.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas första gången på arbete i Sverige som påbörjas efter den 31 december 2024.

Promemoria: Förslag om sänkt ersättningsnivå för expertskatt

Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

I promemorian föreslås att det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas med totalt 8,1 miljarder kronor. Skattesänkningen riktas främst till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 900 kronor per år för dem som omfattas av förslaget om förstärkning av det ordinarie jobbskatteavdraget. 

I promemorian föreslås vidare att det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor. I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för dem som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare

I promemorian föreslås att beloppsgränsen för avgiftsfri ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet i 7 kap. inkomstskattelagen höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp. Eftersom det finns ett samband mellan socialförsäkringssystemet och socialavgiftssystemet ska sådan avgiftsfri ersättning till idrottsutövare varken vara sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande. Idrottsföreningen ska inte heller göra skatteavdrag på den avgiftsfria ersättningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som utges efter den 31 december 2024.

Promemoria: Förslag om höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare

Förslag om sänkt flygskatt

I promemorian föreslås att flygskatten sänks till 39 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till lagen (2017:1200) om skatt på flygresor, 162 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag och 259 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination. Förslaget innebär en halvering av de skattebelopp som skulle ha gällt för 2025, beräknade utifrån en prognos över den allmänna prisutvecklingen.

Flygskatten infördes med syftet att minska flygets klimatpåverkan. Sedan införandet har dock skärpningar när det gäller EU ETS beslutats samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/2405 om säkerställande av lika villkor för hållbar lufttransport (ReFuelEU Aviation) antagits. Därutöver drabbade covid-19-pandemin flygsektorn hårt med ekonomiska svårigheter som följd.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Sänkt flygskatt

Förslag om slopad indexering av elskatt

I promemorian föreslås att den årliga indexeringen av energiskatten på el slopas permanent. Skattesatsen för energiskatt på el föreslås ligga kvar på 2024 års nivå, dvs. 42,8 öre per förbrukad kilowattimme.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förslag om slopad indexering av elskatt 

Förslag om utvidgat växa-stöd

Sedan 2017 kan enmansföretag få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget (s.k. växa-stöd) enligt lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag. I promemorian föreslås dels att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna utvidgas till att omfatta upp till två anställda, dels att beloppsgränsen för hur stor ersättning som omfattas av nedsättningen höjs till 35 000 kronor per månad. Det föreslås även att enskilda näringsidkares möjlighet att ta del av nedsättningen slopas.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och tillämpas på ersättning som ges ut efter den 31 december 2024. Utvidgningen av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna till upp till två anställda föreslås tillämpas på anställningar som påbörjas efter den 30 april 2024. För enskilda näringsidkare som har anställt en person före den 1 januari 2025 ska bestämmelserna i sin äldre lydelse fortsätta att gälla för ersättning som ges ut till den personen.

Promemoria: Förslag om utvidgat växa-stöd

Förslag om sänkt skatt på s.k. jordbruksdiesel

I promemorian föreslås en utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet. För sådan förbrukning som sker under 2025 ska nedsättning av energiskatt medges med 1 615 kronor per kubikmeter. För sådan förbrukning som sker under första kvartalet 2025 ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 461 kronor per kubikmeter medan nedsättning av koldioxidskatt ska medges med 2 574 kronor per kubikmeter för sådan förbrukning som sker under resten av året.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari respektive den 1 april 2025. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för förbrukning som sker före ikraftträdandet.

Promemoria: Förslag om sänkt skatt på s.k jordbruksdiesel

Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Regeringen har i propositionen Tillfälligt höjt tak för rotavdraget (prop. 2023/24:86) föreslagit dels att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas, dels att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- och rutavdragen under 2024. I promemorian föreslås att rot- och rutavdragen ska ha separata tak även efter 2024.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Promemoria: Förslag om fortsatt separata tak för rot- och rutavdragen

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Oskar Cavalli-Björkman
Presskontakt, Sverigedemokraterna
Mobil 072-208 43 33
e-post till Oskar Cavalli-Björkman
Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Elin Olofsson
Presschef hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-138 13 28
e-post till Elin Olofsson
Laddar...