Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen får nya uppdrag att följa upp hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kapacitet

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen två nya uppdrag inom hälso- och sjukvårdsområdet. Dels att stärka och följa upp vårdkapaciteten, dels att följa upp regionernas arbete med ökad tillgänglighet.

Svensk hälso- och sjukvård har god kvalitet och högt förtroende men står inför utmaningar som långa vårdköer och bristande tillgänglighet. Antalet vårdplatser per capita har minskat och överbeläggningar är ett problem.

– Regeringen ser flera tecken på att hälso- och sjukvårdens kapacitet inte är anpassad efter dagens behov. Vi behöver öka vårdkapaciteten och bygga ut primärvården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Stärkt vårdkapacitet

Det första uppdraget går ut på att stärka vårdkapaciteten i landet. I det uppdraget ingår bland annat:

 • stöd till regionerna med produktions- och kapacitetsstyrning för att uppnå nationella riktvärden för vårdplatser och beläggningsgrad
 • samverkan mellan regioner för att öka tillgängligheten och uppfylla de nationella riktvärdena
 • att tillsammans med regionerna definiera gemensamma mål för beläggningsgrad och vårdkapacitet, anpassade för olika verksamheter och geografiska förutsättningar
 • uppföljning och mätning av vårdkapacitet, inklusive tillgänglighet, väntetider och antalet vårdplatser
 • att följa behovet av personalresurser och främja en hållbar personalförsörjning.

I och med detta ersätts två tidigare uppdrag som nu upphör: uppdraget till Socialstyrelsen att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet samt uppdraget till Socialstyrelsen att stödja och stärka regionernas produktions- och kapacitetsplanering samt lämna förslag på målvärden för antalet vårdplatser.

Delar av det arbete som tidigare skett inom ramen för dessa uppdrag fortsätter nu inom ramen för det nya uppdragen. Bland annat ska myndigheten fortsätta att utvärdera och vid behov revidera mål- och riktvärden för antal disponibla vårdplatser och beläggningsgrad. Regeringen ser också att en nära och tät dialog mellan Socialstyrelsen och huvudmännen är viktig även inom ramen för detta uppdrag.

Socialstyrelsen har inom ramen för uppdraget att strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt följa upp och föra dialog om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet följt upp överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis följa överenskommelsen och får nu ett särskilt uppdrag för det.

Följa upp överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner

I uppdraget med att följa upp regionernas arbete med ökad tillgänglighet ska Socialstyrelsen ta emot rapportering från de överenskommelser om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården som staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingått. 2024 års överenskommelse innefattar insatser inom följande sju områden:

 • Nationell vårdförmedling för kortare köer
 • Vårdplatser, överbeläggningar och utlokaliseringar
 • Kompetensförsörjning
 • Förvaltning av register, modeller för datainsamling och information
 • Innovativa arbetssätt och försöksverksamhet
 • Regionala handlingsplaner för ökad tillgänglighet
 • Barn- och ungdomspsykiatri

Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska utvärdera och analysera överenskommelsen samt ge förslag på åtgärder som staten kan vidta i de fall regionerna inte har följt anvisningarna eller genomfört de insatser som anges i överenskommelsen.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...