Ytspårsutredningen Diarienummer: N2006/9955/IR

Ladda ner:

Genom beslut den 2 november 2006 uppdrog regeringen åt statsrådet Åsa Torstensson att utse en utredare med uppgift att se över förutsättningarna för en utökad spårkapacitet med en ytspårslösning genom centrala Stockholm. Genom beslut av statsrådet Torstensson samma dag förordnades Hans Rode att utreda frågan. I utredningsarbetet har Hans Rode biträtts av ett 20-tal experter inom berörda fackområden. Uppdraget har varit att utreda vilka ytspårslösningar, som tillsammans med redan genomförda spåråtgärder, kan ge en ökad spårkapacitet och för var och en av dem besvara de av regeringen ställda frågorna. 1. Kapacitet i förhållande till prognostiserat behov 2. Kostnadsuppskattning inklusive samhällsekonomisk bedömning 3. Uppskattning av möjlig tidpunkt för byggstart respektive driftstart, med beaktande av de lagstadgade fysiska planerings- och prövningsprocesserna 4. Översiktlig beskrivning av påverkan på de transportpolitiska målen, med särskild betoning på miljömässiga, sociala och kulturmiljövärden