Rapport från Socialdepartementet

Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården - handlingsplan för 2014-2015 Diarienummer: S2014.008

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

År 2009 beslutades om en nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Bakom strategin står regeringen, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna. Syftet med den gemensamma strategin är bland annat att skapa en samsyn mellan berörda aktörer och tydliggöra viktiga utvecklingsområden
för arbetet.

Under 2013 har Socialdepartementet i samverkan med övriga berörda aktörer genomfört en översyn av arbetet med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Översynen har resulterat i en gemensam handlingsplan för det samlade arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet för åren 2014–2015.

Handlingsplanen har tagits fram av aktörerna gemensamt genom en arbetsgrupp med representanter från Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL, Famna och Vårdföretagarna. Den syftar bland annat till att ange inriktning och fokus för arbetet under de kommande två åren, förtydliga aktörernas olika roller och ansvar samt bidra till fortsatt samordning.