Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I april varje år ska medlemsstaterna överlämna nationella reformprogram till EU-kommissionen. Reformprogrammen redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken, gjorda åtaganden, uppnådda framsteg under det gångna året och beskrivning av planerade insatser. Rapporteringen ska även reflektera de övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen.

Sveriges nationella reformprogram för 2014 utgör en uppdatering av 2013 års nationella reformprogram baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2014 och 2014 års ekonomiska vårproposition. Det reflekterar även de fem övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen som godkändes av Europeiska rådet i december 2013:
– att driva differentierad, tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering,
– återställa utlåningen till ekonomin,
– främja tillväxt och konkurrenskraft,
– bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen samt
– modernisera den offentliga förvaltningen.

I en bilaga till årets program finns även bidrag som inkommit från arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället. Regeringen har inte tagit ställning till dessa bidrag.