Rapport från Socialdepartementet

Reviderad handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014-2016 Diarienummer: S2014/4802/FS

Publicerad · Uppdaterad

I maj 2012 antog regeringen en handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO) som gäller till 2016.

Ladda ner:

Syftet med handlingsplanen är att genom stöd till strategiska utvecklingsinsatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden.

Planen har i enlighet med beslutet setts över och reviderats 2014. Myndigheten för Vårdanalys lämnade i oktober 2013 sin första delrapport i uppdraget att följa upp arbetet med handlingsplanen. Erfarenheterna från arbetet med handlingsplanen 2012-2014 och Vårdanalys slutsatser ligger till grund för den reviderade handlingsplanen.

Sammantaget är det regeringens bedömning att målen i handlingsplanen är fortsatt relevanta och att insatserna som vidtagits inom ramen för PRIO-satsningen mellan 2012 och 2014 har bidragit till en kraftsamling inom området. Utgångspunkten är att personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet på samma sätt som personer med somatisk ohälsa.

Överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Staten och SKL har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser i syfte att stimulera utvecklingen på området psykisk ohälsa. Överenskommelserna har innehållit dels prestationsmedel där kommuner och landsting fått statsbidrag under förutsättning att de levt upp till vissa krav och mål, och dels omfattande utvecklingsinsatser som SKL har ansvarat för.  En överenskommelse är sluten även för 2015.

Därutöver har regeringen beslutat om ett antal andra insatser. Genom uppdrag till olika myndigheter med fokus på ökad kunskapsstyrning och stöd till Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) vill man säkerställa en positiv utveckling när det gäller bland annat kunskap och kompetens och ökad delaktighet för patienter, brukare och anhöriga.