Förslag till ytterligare lagändringar om tillfällig yrkesutövning till följd av yrkeskvalifikationsdirektivet Diarienummer: U2014/2885/UH

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet och innehåller förslag till lagändringar på hälso- och sjukvårdsområdet som följer av yrkeskvalifikationsdirektivet. Förslagen kompletterar de förslag som lämnades i betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) och som har remissbehandlats under 2014.

I promemorian föreslås ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) när det gäller användandet av yrkestitlar för tillfälliga yrkesutövare.

Förslagen i promemorian förutsätter vidare att ändringar görs i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Några sådana förslag lämnas dock inte här.