Rapport från Justitiedepartementet

Inslussning – en idéskiss

Publicerad

Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, beslutade den 6 september 2016 att ge generaldirektören Anne Holm Gulati i uppdrag att lämna förslag på en modell för samverkan kring återfallsförebyggande insatser. Uppdraget redovisas med denna rapport.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att:

  • Intagna i fängelse som vill sluta begå brott erbjuds att delta i ett inslussningsprogram under tiden som de står under övervakning efter villkorlig frigivning.
  • Programmet är ett samordnat stöd från Kriminalvården och lokala samhällsaktörer på den intagnes hemort (inslussningsgrupp). Det innebär bl.a. att frigivningen planeras gemensamt, noga och i god tid, insatser från anstaltstiden fullföljs och följs upp, någon form av sysselsättning garanteras, skuldrådgivning och tillgång till en stödperson från det civila samhället erbjuds. Programmet hålls samman av en tjänsteman (inslussningssamordnare).
  • Inslussningsarbetet prövas i en försöksverksamhet, som utvärderas. Frivilliga kommuner, varav ett antal med s.k. socialt utsatta områden, deltar. I försöksverksamheten prövas olika möjligheter t.ex. för inslussningssamordnarrollen, användningen av planeringsverktyget Samordnad individuell plan (SIP) samt hur systemet kan användas för att underlätta byten av bostadsort.
  • Kriminalvården får i uppdrag av regeringen att i nära samverkan med bl.a. deltagande kommuner och Brottsförebyggande rådet (Brå) förbereda en försöksverksamhet som kan inledas senast den 1 januari 2018. Brå får i uppdrag att utvärdera verksamheten.