Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Japan

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Japan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Japan är en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem och konstitutionell monarki. Grundläggande mänskliga rättigheter garanteras i landets konstitution. Därutöver finns en omfattande lagstiftning till skydd för de mänskliga rättigheterna. Respekten för dessa är överlag god med vissa undantag.

Rättsstatens principer är förankrade i konstitutionen och respekteras i allmänhet. Korruption inom statsapparaten är ovanligt men förekommer. De senaste åren har pressfriheten försämrats i landet på grund av att lagändringar lett till ökad självcensur inom journalistkåren.

Japan tillämpar dödsstraff och under 2018 ökade antalet avrättningar till den högsta nivån på ett decennium. Den politiska debatten om dödsstraffets avskaffande har länge stått stilla. Behandlingen av dödsdömda har kritiserats av bland annat FN:s kommitté mot tortyr. Kommittén har också riktat kritik mot Japans så kallade ersättningsfängelser, där misstänkta kan hållas häktade under lång tid i väntan på åtal. Även situationen i landets häkten och polisens tillvägagångssätt under förhör har kritiserats.

Flera former av diskriminering är förbjudna enligt lag men landet saknar en generell diskrimineringslag. Vidare finns ingen lagstadgad definition av diskriminering och diskrimineringslagstiftningen anses vara tandlös.

Det japanska samhället är långt ifrån jämställt. Diskriminering av kvinnor och sexuella trakasserier är vanligt förekommande, inte minst på arbetsmarknaden. Löneskillnaderna mellan könen är stora och kvinnor är underrepresenterade i det politiska och offentliga livet. Andelen kvinnor som arbetar uppgår till omkring 70 procent, men mindre än hälften är heltidsanställda. Vidare slutar kvinnor i stor utsträckning arbeta efter att de fött sitt första barn. Regeringen arbetar för att öka kvinnors deltagande i arbetslivet, men utvecklingen går långsamt.

Social diskriminering av nationella minoriteter och urfolk är föremål för kritik från FN-kommittéer och civilsamhällesorganisationer. Människohandel förekommer och drabbar särskilt kvinnor från minoritetsgrupper samt migranter. Sexhandeln i landet är omfattande och prostitution förekommer även bland minderåriga. På senare år har det skett en ökning av antalet rapporterade fall av barnmisshandel. Regeringen har därför inlett arbete med att skärpa lagstiftningen härvidlag med sikte på parlamentsgodkännande 2019.

Japan har den högsta medellivslängden i världen. I allmänhet lever man materiellt sett väl, med god tillgång till hälsovård, utbildning, arbete och boende. Inkomstskillnaderna och den relativa fattigdomen har dock ökat på senare år.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.