Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tadzjikistan

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tadzjikistan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tadzjikistan är en auktoritär stat som politiskt domineras av president Emomali Rahmon. Konstitutionen möjliggör ett flerpartisystem men regimen har över tid kontinuerligt obstruerat politisk pluralism. Denna trend fortsatte under 2015 i och med högsta domstolens beslut att förbjuda oppositionspartiet Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT) som anklagades för extremism och terrorism. Därigenom eliminerades den politiska oppositionen i landet.

Parlamentsvalet i mars 2015 karaktäriserades av brister i pluralism och valfrihet och internationella observatörer betecknade valet som djupt bristfälligt. Under 2016 hölls en folkomröstning vars resultat ändrade konstitutionen och stärkte president Rahmons makt och möjliggjorde för honom att väljas om på livstid.

Respekten för mänskliga rättigheter är på många områden bristfällig och Tadzjikistans ranking i olika index har över de senaste åren blivit sämre. Civilsamhällesrepresentanter rapporterar om ett allt mindre utrymme och om trakasserier från olika myndigheter.

De största problemen inkluderar medborgarnas bristande möjligheter att påverka val till regering i fria och rättvisa val, tortyr och misshandel av fångar begångna av säkerhetsapparaten samt repression av politiska aktivister och opposition. Andra MR-problem inkluderar yttrande- och mediafrihet, religionsfrihet, våld och diskriminering mot kvinnor, godtyckliga frihetsberövanden, förnekande av rätten till en fri rättegång liksom utbredd straffrihet.

Regeringen säger sig söka motverka radikal islamism eller andra rörelser som riskerar att underminera den nuvarande ordningen. Dessa åtgärder inkräktar allt oftare på principer om mänskliga rättigheter, särskilt yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet samt religionsfrihet. Freedom House’s Nations in Transit Index som mäter demokrati, rättsstatens utveckling och mänskliga rättigheter i Eurasien placerar Tadzjikistan på plats 23 av 29 (2015), med försämrad ranking över tid.

Tadzjikistan har skäl till oro för radikalisering; åtminstone flera hundra tadzjiker uppges ha anslutit sig till islamistiska rörelser i Mellanöstern.

Tadzjikistan är rankad 129 av 188 i FN:s utvecklingsprograms (UNDP) index för mänsklig utveckling (HDI) 2014.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.