Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tyskland

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tyskland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Skyddet av de mänskliga rättigheterna bedöms sammantaget vara gott. I händelse av överträdelser finns fungerande kontrollmekanismer och överprövningsinstanser. Regeringen arbetar aktivt med att genomföra sina förpliktelser på området.

Trots en grundläggande god respekt för de mänskliga rättigheterna har några problem varit föremål för särskild uppmärksamhet de senaste åren. De främsta hoten mot den inre säkerheten samt demokrati och mänskliga rättigheter i dagens Tyskland anses vara terrorism och politisk extremism. Kritik har samtidigt riktats mot ett antal nya lagar som bland annat tillåter förebyggande frihetsberövning av personer som anses utgöra ett säkerhetshot mot samhället samt utökade övervakningsbefogenheter för den tyska federala kriminalpolisen. Det har även riktats kritik mot myndigheterna för bristande skydd mot och rättslig uppföljning av rasistiskt motiverade brott. De senaste åren har främlingsfientlighet i allmänhet minskat samtidigt som antisemitism har ökat i det tyska samhället.

Det finns fortfarande utmaningar på jämställdhetsområdet. Under 2017 skärptes lagstiftningen om barnäktenskap och under 2018 antogs en lag om lönetransparens. Regeringen arbetar även för att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden och minska det i internationell jämförelse stora lönegapet mellan kvinnor och män. Under 2017 antogs en lag som ger samkönade par rätt att ingå äktenskap samt rätt till gemensam adoption. För att implementera FN:s konvention för skydd av personer med funktionsnedsättning trädde en inkluderingslag i kraft under 2017. Uppmärksamhet har riktats mot paragraf 219a i den tyska strafflagen (StGB) vilken förbjuder information och reklam om genomförande av aborter.  

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.