Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tyskland

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tyskland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Skyddet av de mänskliga rättigheterna bedöms sammantaget vara gott. I händelse av överträdelser finns fungerande kontrollmekanismer och överprövningsinstanser. Regeringen arbetar aktivt med att implementera sina förpliktelser på området.

Trots en grundläggande god respekt för de mänskliga rättigheterna har några problem varit föremål för särskild uppmärksamhet under de senaste åren. Rasism och främlingsfientlighet har, liksom i andra delar av Europa, ökat i det tyska samhället, särskilt i landets östra delar, och anses, jämte hoten mot den inre säkerheten i form av främst terrorattentat, utgöra det största hotet inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter i dagens Tyskland. Kritik har riktats mot myndigheterna för bristande skydd mot och rättslig uppföljning av rasistiskt motiverade brott.

Den stora ökningen av antalet asylsökande 2015 och 2016 har medfört stora påfrestningar för det tyska asylsystemet och det tyska samhället. Klagomålen på långa handläggningstider har ökat och farhågor har framförts om att rättssäkerheten hotas. Då krisen nådde sin kulmen kunde flyktingbarn inte alltid erbjudas barnvänlig miljö och kom inte heller i åtnjutande av samma skydd, hälsovård och utbildning som tyska barn i samma ålder. Ett antal lagändringar har beslutats syftande till att reglera asylprövningen och kostnaderna för det stora antalet asylsökande.

Det förekommer fortfarande stora skillnader på jämställdhetsområdet. Under 2016 har sexualbrottslagen skärpts. Regeringen arbetar även för att förbättra kvinnors villkor på arbetsmarknaden och minska det i internationell jämförelse stora lönegapet mellan kvinnor och män. Regeringen har tillsatt en utredning syftande till att stärka trans- och intersexuellas rättigheter. Lagförslag syftande till att utvidga rätten att ingå äktenskap till att omfatta samkönade par har inte kunnat uppnå den majoritet som krävs i parlamentet. För att implementera FN:s konvention för skydd av personer med funktionsnedsättningar har den tyska regeringen 2016 lagt fram ett förslag till inkluderingslag och kompletterat den nationella handlingsplanen på området.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.