Rapport från Socialdepartementet

Könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd är jämn Diarienummer: S2018/05551/JÄM

Publicerad

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. redovisats så gott som årligen. Andelen kvinnor och män i statliga kommittéer redovisas årligen i kommittéberättelsen. I denna promemoria redovisas uppföljningen av resultatet fram till och med den 31 december 2017.

Ladda ner:

Årets redovisning avser styrelser, insynsråd, nämnder och stiftelser där regeringen utser samtliga eller en del av ledamöterna och gäller förhållanden per den 31 december 2017. För styrelser, insynsråd m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter uppgick andelen kvinnor till 52 procent och andelen män till 48 procent. År 2015 var andelen ordförande som var kvinnor 51 procent och andelen män 49 procent. Sammantaget innebär detta att könsfördelningen är fortsatt jämn.

Av totalt 238 redovisade styrelser och insynsråd hade 196 en könsfördelning inom intervallet 40–60, det vill säga 82 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2015. I de styrelser och insynsråd där antalet ledamöter är ojämnt, och där antingen en kvinna eller en man har den udda platsen, bedöms könsfördelningen vara jämn.

Målet om jämn könsfördelning har uppnåtts

Bakgrunden till redovisningen är de mål för kvinnorepresentationen i statliga organ som riksdagen beslutade om med anledning av propositionen Jämställdhetspolitiken inför 90-talet (prop. 1987/88:105, bet. 1987/88:AU17, rskr. 1987/88:364). Då fattade riksdagen beslut om följande etappmål: att 1992 skulle minst 30 procent vara kvinnor och 1995 skulle minst 40 procent vara kvinnor. År 1998 skulle könsfördelningen vara jämn, med hälften kvinnor och hälften män bland ledamöterna i de statliga myndigheternas styrelser och insynsråd m.m.

Det första etappmålet uppnåddes 1992 och avrapporterades i budgetpropositionen 1992/1993:100, bilaga 12, s 337f. Det andra etappmålet om 40 procent kvinnor uppnåddes 1995 med andelen 42 procent kvinnor och redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken (skr. 1996/97:41, bilaga 2, bet. 1996/97:AU 8, rskr. 1996/97:155). År 2015 uppnåddes målet om jämn könsfördelning. Resultatet står sig även i uppföljningen för 2017.