Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Samråd efter folkinitiativ Ds 2004:4

Publicerad Uppdaterad

I denna promemoria föreslås att nuvarande bestämmelser i kommunallagen om att ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får väckas i fullmäktige av minst fem procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna avskaffas. Enligt promemorians förslag bör det i stället införas bestämmelser i kommunallagen om att fullmäktige skall besluta att samråd skall ske om minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna väckt ett ärende om att det skall hållas

Ladda ner:

Med samråd avses enligt promemorians förslag exempelvis folkomröstning, hearing eller annat offentligt möte, elektroniskt rådslag eller utställning med möjlighet att lämna synpunkter. Fullmäktige avgör i vilken form och under vilken tid samråd skall ske. Vissa minimikrav föreslås för samrådets genomförande, däribland att samrådet skall kungöras, att det skall pågå under minst fyra veckor, om det innebär annat samråd än folkomröstning, samt att det skall sammanställas i en samrådsredogörelse. Därutöver föreslås att det införs ett krav på att ett ärende som innefattar samråd bereds så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att ärendet väckts. Om en kommun väljer att genomföra samråd i form av en folkomröstning skall denna genomföras i enlighet med lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.