Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ds 2007:13

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Internet har skapat helt nya möjligheter att komma i kontakt och utveckla relationer med andra personer. Internet ger också människor stora möjligheter att agera anonymt och eventuellt ljuga med uppgifter om sin person. Dessa förhållanden medför att Internet, utöver att fungera som ett redskap för etablering av kontakter och relationer av positivt och önskvärt slag, också utgör en arena för vuxna som med sexuella motiv vill komma i kontakt med barn. Förebyggande åtgärder Även om den nu aktuella företeelsen har kommit att uppmärksammas i skolvärlden kan det ändå finnas anledning att vid kommande revideringar av läro- och kursplaner uppmärksamma frågan och överväga om undervisning om sådana faror som är förknippade med Internetkontakter med vuxna främmande människor bör införas som ett obligatoriskt moment inom ramen för något skolämne. Statsmakterna bör överväga om Internettjänstleverantörerna på andra sätt kan uppmuntras att i större utsträckning än i dag verka för bättre övervakning och striktare användarregler. En annan åtgärd som bedöms kunna bidra till att stärka skyddet för barn och ungdomar är att inom polisen inrätta en särskild enhet med uppgift att bl.a. samla och sprida kunskaper, se över behovet av och utarbeta förslag till lagstiftning eller andra strategier för att öka användarsäkerheten och vidarebefordra anmälningar och förfrågningar till rätt instanser. En ny straffbestämmelse I promemorian föreslås att det i 6 kap. brottsbalken införs en ny bestämmelse om straffansvar för kontakt med barn i sexuellt syfte. Det ska vara straffbart att ha kontakt med barn om syftet med kontakten är att begå ett sexualbrott enligt 6 kap. mot barnet. Straffansvar bör inträda redan på kontaktstadiet. Med hänsyn till att den sexuella självbestämmanderätten inträder vid 15 års ålder föreslås kriminaliseringen endast avse kontakter med barn under denna ålder.