Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ersättningsetablering m.m. för vissa privata vårdgivare Ds 2007:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian föreslås ett antal ändringar i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik. Det ska bl.a. vara möjligt för läkare och sjukgymnaster att i samband med att de upphör med sin verksamhet, överlåta praktiken med bibehållen rätt till ersättning till en kollega, s.k. ersättningsetablering. Ett annat förslag är att dessa läkare och sjukgymnaster ska vara skyldiga att på begäran av landstinget lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient.