Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ny lag om ekologisk produktion Ds 2009:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian lämnas förslag till en ny lag om ekologisk produktion. Syftet med förslaget är att anpassa den nationella lagstiftningen om ekologisk produktion dels till nya EG-förordningar på området, dels till lagar och förordningar på likartade områden, särskilt livsmedelslagen (2006:804).

Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2010.

Fotnot: Bilaga 3 hittar du via länken till Europeiska kommissionen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)