Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En ny försäkringsrörelselag Ds 2009:55

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den 19 november gick Departementspromemorian "En ny försäkringsrörelselag, Ds 2009:55" ut på remiss.

Departementspromemorian innehåller förslag till en ny försäkringsrörelselag. Den nya lagen får en modern och överskådlig utformning. De associationsrättsliga bestämmelserna förändras på så sätt att allmänna associationsrättsliga regler i aktiebolagslagen och föreningslagen - så långt möjligt - ska tillämpas även av försäkringsföretagen.

Promemorian innehåller inte några förslag vad gäller ombildning av livförsäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Nuvarande ordning med två former av kooperativa sammanslutningar - ömsesidiga försäkringsbolag och understödsföreningar - föreslås bevarad.

En viktig utgångspunkt är dock att försäkringsverksamhet ska vara neutral i fråga om formerna för rörelsens drivande, eftersom behovet av skydd för försäkringstagarna är detsamma oavsett i vilken företagsform verksamheten bedrivs. För försäkringsföreningarna (nuvarande understödsföreningar) innebär detta att de rörelseregler som gäller för försäkringsbolag, i stort ska gälla även föreningarna. Små försäkringsföretag ska - precis som i dag - särbehandlas genom ett dispensförfarande.

Den nya försäkringsrörelselagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)