Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Remissammanställning - Förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag Ds 2009:66

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Dokumentet är en sammanställning av de remissvar som har lämnats på Förtroendeutredningens betänkande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition