Departementsserien och promemorior

Promemoria om vissa fastighets- och stämpelskattefrågor

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att fastighetsskatten för vattenkraftverk höjs till 2,8 procent av taxeringsvärdet. Dessutom höjs stämpelskatten till 4,25 procent för vissa juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)